Zadzwoń i zamów: + 48 533 819 189
UMOWA i REGULAMIN

Warszawa, dnia ...............2018 roku

UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

zawarta w dniu .......................................... w .....................................................

pomiędzy:

Wypożyczalnią                       

RENT-MED KORNELIA SABARA

HENRYKA RAABEGO 5/37 02-793 WARSZAWA

NIP 951-228-80-32

Telefon 533 819 189

Wypożyczającym

IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA.........................................................................................

ADRES................................................................................................................

ADRES MONTAŻU....................................................................................................

TELEFON.............................................................................................................

NR D.O.................................................PESEL.......................................................

DANE DO FAKTURY (jeżeli inne niŻ powyżej)..................................................................

........................................................................................................................

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu medycznego w postaci:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. W okresie użytkowania sprzęt pozostaje własnością Wypożyczalni i nie może być udostępniony przez Wypożyczającego osobom trzecim.

3. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§2

Terminarz

 1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na okresy miesięczne, przyjmując jeden miesiąc (30-31 dni) jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu

2. Strony uzgadniają, iż wypożyczenie następuje w dniu wydania sprzętu Wypożyczającemu tj...................... na czas nieokreślony  z możliwością wypowiedzenia umowy.

3.  Zgłoszenie rezygnacji z dalszego wypożyczenia sprzętu medycznego powinno nastąpić przynajmniej 1 dzień  przed końcem okresu opłaconego; zgłoszenie w ostatnim dniu okresu wypożyczenia lub po tym terminie skutkuje pobraniem opłaty za kolejny pełny okres najmu.

§3

Stan techniczny sprzętu

1. Wypożyczalnia przekazuje do użytkowania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.

2. Z chwilą rozwiązania umowy Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia.

3. Wypożyczalnia po zwrocie wypożyczonego sprzętu zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.

§4

Kary umowne

1. Wypożyczalnia nie pobiera kaucji za wypożyczony sprzęt, ale zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w przypadku jego zniszczenia lub zagubienia. W przypadku znacznego lub całkowitego zniszczenia sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się  do zwrotu jego wartości w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ujawnienia usterki według rachunków (rachunku), które zostaną mu przedstawione przez Wypożyczalnię.

2. W przypadku przekroczenia przez Wypożyczającego terminu płatności  za wypożyczony sprzęt, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do pobrania za ten okres dodatkowej opłaty w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) opłaty miesięcznej za każdy nieuregulowany w terminie miesiąc.

§5

Odpowiedzialność

1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu, wyłączną odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych wypożyczonego sprzętu.

2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia sprzętu będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków (rachunku), które zostaną mu przedstawione przez Wypożyczalnię.

3. W razie naruszenia warunków umowy przez Wypożyczającego, a w szczególności w razie zalegania z jakąkolwiek należnością pieniężną wynikającą z niniejszej umowy, Wypożyczający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

4. W momencie rozwiązania umowy Wypożyczający jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległości finansowych, jeżeli takie mają miejsce.

§6

Opłaty umowne

1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełny miesiąc i płatne z góry w ciągu 7 dni od wystawienia faktury na konto Wypożyczalni:  42 1140 2004 0000 3802 7662 5464.

2. Wypożyczający uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę tytułem: czynszu za miesięczny okres wypożyczenia zgodnie z umową w kwocie......................; dowóz/montaż/odbiór/demontaż....................................złotych brutto.

3. Faktury będą przesyłane w formie papierowej/elektronicznej na adres..............................

4. Dodatkowa sprzedaż (opłata jednorazowa):...............................................................

§7

Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie spory wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie na drodze negocjacji, a jeżeli nie przyniesie to rozwiązania, przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

4. Umowę wraz z regulaminem sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

       Wypożyczalnia                                                                                          Wypożyczający                                                                                                                                                                     

      /data i podpis/                                                                                           /data i podpis/

WEWNĘTRZNY REGULAMIN WYPOŻYCZALNI RENT-MED

1. Wypożyczony sprzęt medyczny należy zwrócić w stanie sprawnym i czystym; za zwrot brudnego sprzętu medycznego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

2. W przypadku dowiezienia sprzętu medycznego do Klienta, odbiór następuje po zgłoszeniu telefonicznym; wypożyczalnia ma 5 dni roboczych na odbiór wypożyczonego sprzętu.

3. Zgłoszenie rezygnacji z dalszego wypożyczenia sprzętu medycznego powinno nastąpić przynajmniej 1 dzień  przed końcem okresu opłaconego; zgłoszenie odbioru w ostatnim dniu okresu wypożyczenia lub po tym terminie skutkuje pobraniem opłaty za kolejny pełny okres najmu. (Np. jeżeli umowa jest od dnia 21, to w celu zrezygnowania z kolejnego miesiąca należy zadzwonić najpóźniej 20 dnia kolejnego miesiąca).

4. Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z pogorszeniem stanu wypożyczonego sprzętu ponad  zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

5. Wypożyczający ma prawo do korzystania z w pełni sprawnego  sprzętu medycznego; wszelkie usterki wynikające z wad ukrytych niezależnych od Wypożyczającego, Wypożyczalnia jest zobowiązana usunąć w jak najszybszym czasie.

6.  Wypożyczalnia pobiera opłatę za dojazd w przypadku zgłoszenia bezpodstawnej usterki sprzętu medycznego (brak prądu, poluzowane kable zasilające itp.) w wysokości 1zł netto/km, jednak nie mniej jak 30 zł.

  Zapoznałem(am) się z regulaminem i przyjmuję do wiadomości jego warunki.

                                                                                                            /data i podpis/

  Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej firmie?

  • Internet wyszukiwarka
  • Internet OLX /Allegro /Gumtree /inne ogłoszenie
  • Ulotka w skrzynce pocztowej
  • Ulotka w placówce medycznej
  • Polecenie innej osoby

  ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Stan techniczny przy zwrocie ................................................................................

        Wypożyczalnia                                                                                             Wypożyczający                                                                                                                                                                     

         /data i podpis/                                                                                             /data i podpis/

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.